کارشناسی پژوهش تکنولوژی وگروه های آموزشی

جرقویه علیا

باسمه تعالي

اداره آموزش وپرورش جرقويه عليا

تكنولوژي و گروه هاي آموزشي                                                                                     كارشناسي مشاوره متوسطه

« شيوه نامه جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس برنامه ريزي تحصيلي شغلي »

 

مقدمه :

             از آنجايي كه معلم نقش محوري در فرآيند ياددهي يادگيري دارد و اين نقش از آن جهت مورد توجه است كه اهداف نظامهاي آموزشي با هدايت او محقق مي شود . لذا آموزش موثر مي تواند سبب برانگيخته شدن استعدادهاي بالقوه دانش آموزان در جهت افزايش معلومات ، مهارتها و گرايشهاي آنها براي سازگاري با دنياي متغير و پيچيده گردد. استفاده از روشهاي موثر و جذاب و هدف دار مي تواند در راستاي ميسور شدن اين مهم كمك كننده باشد .

اهداف :

1 - شناسايي و ترويج روشهاي موفق و كارآمد آموزش

2- ايجاد انگيزه در بين همكاران جهت بروز نوآوري ، خلاقيت و ابتكار عمل در روشهاي تدريس

3-     ايجاد رقابت سالم بين همكاران با تكيه بر كاربست روشهاي نوين و فعال آموزش

4-     بهره مندي بيشتر دانش آموزان از محتواي درس برنامه ريزي تحصيلي شغلي

5-     همسويي آموزش مهارتهاي زندگي در تامين بهداشت روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با اهداف راهنمايي و مشاوره

موضوع جشنواره:

 تدريس يكي از مباحث مربوط به درس برنامه ريزي تحصيلي شغلي

شرايط شركت كنندگان :

تمامي مشاوران ودبيراني كه درس برنامه ريزي تحصيلي وشغلي رادرسال قبل ياسال جاري تدريس نموده اند مجاز به شركت دراين جشنواره خواهند بود

نحوه اجرا:

1- جشنواره در دو مرحله منطقه اي(به صورت حضوري) و استاني(به صورت مجازي) اجرا مي گردد و برگزيدگان هر مرحله به مرحله بعدي راه خواهند يافت .

2- لازم است ترتيبي اتخاذ گردد كه با تهيه تراكت مناسب واطلاع رساني به موقع به دبيران ومشاوران ذينفع زمينه مشاركت وحضور هر چه فعال تر آنان فراهم گردد.

3- اولويت در جشنواره الگوي برتر آموزش مهارتهاي زندگي در درس برنامه ريزي تحصيلي شغلي به منظور تصميم گيري درست در زندگي تحصيلي است .

5- آخرين مهلت ارسال طرح درس وCD تدريس باتوجه به شرايط مندرج درشيوه نامه حداكثرتاتاريخ 6/12/86 خواهدبود.

6- به لوح هاي فشرده ارسالي بعدازتاريخ مقرر ترتيب اثرداده نخواهد شد.

 

 

7-  كليه دبيران شركت كننده دراين جشنواره ازسوي رييس اداره موردتقديرقرارخواهندگرفت.

نحوه ارائه تدريس در جشنواره:

     الف) دبیران محترم ذینفع می توانند یکی از عناوین درس برنامه ريزي تحصيلي شغلي  را به صورت دلخواه انتخاب          وتدریس نمایند.

     ب) زمان ارائه تدریس وطرح درس مربوطه می بایست بر مبنای 35 دقیقه تنظیم گردد.    

ج) ارائه متن طرح درس درمحيط WORD 2003  وبافونت  Time newroman  وسايزقلم 12  الزامي باشد.

ر) لوح هاي فشرده ارسالي درمحيط VCD باشد.

     ز)دبیران شرکت کننده می بایست طرح درس ،لوح فشرده تدریس خود را مطابق تقویم اجرایی اعلام شده به اداره ارسال نمايند

برنامه زمان بندي جشنواره :

 

رديف

شرح فعاليت

زمان اجرا

1

تهيه و تدوين شيوه نامه جشنواره و ارسال به ادارات / مديريت ها

بهمن 86

2

ارسال شيوه نامه جشنواره به واحدهاي آموزشي متوسطه و اطلاع رساني

10/11/86

3

ارسال طرح درس ولوح فشرده تدريس دبيران ومشاوران شركت كننده به منطقه

حداكثر تاتاريخ6/12/86

 

4

معرفي افراد برتر منطقه به سازمان

10/12/86

6

اجراي مرحله استاني جشنواره به شيوه مجازي

ارديبهشت 87

 

7

معرفي افراد برتر استاني به مناطق و نواحي و تقدير از آنان

خرداد87

 

تذكر :

1- افرادي كه به مرحله استاني راه پيدا كرده اند در جشنواره استاني كه به شيوه مجازي برگزار مي گردد شركت  مي نمايند به عبارت ديگر طرح درس همراه با لوح فشرده توسط داوران منتخب با ملاكهاي ارزيابي كه ضميمه اين شيوه نامه است مورد بررسي قرار مي گيرد .

2-  پس از ارزيابي 10 نفر از همكاراني كه در جشنواره استاني بالاترين امتياز را كسب نموده اند مورد تقدير كتبي از طرف استان قرار خواهند گرفت مضافاً اينكه به رتبه هاي اول تا سوم علاوه بر تقدير نامه استاني جوايز نفيسي داده خواهد شد .

 

             كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي                                             كارشناسي مشاوره دوره متوسطه

                            دوره متوسطه                                                                                  دبيرخانه جشنواره تدريس برتر درس

                                                                                                                                   برنامه ريزي تحصيلي شغلي