کارشناسی پژوهش تکنولوژی وگروه های آموزشی

جرقویه علیا

بسمه تعالي

گزارش دیدارآموزشی گروههاي درسی جرقويه عليااز شهرستان شاهین شهر

تكنولوژي و گروههاي آموزشي منطقه جرقويه عليا به منظور كيفيت بخشي به امر آموزش و استفاده از تجربيات آموزشي مناطق و شهرستانهاي ديگر استان برنامه ي بازديدي را از شهرستان شاهین شهر ترتيب داد . كه بعد از هماهنگي با كارشناس تكنولوژي آموزشي آن مديريت و بزرگواري و قبول زحمت، در مورخه 19/2/88 گروههاي آموزشي  فيزيك ، ادبیات عرب ،ابیات فارسی،الهات وفلسفه، دفاعی، زبان خارجه ، تربیت بدنی، پرورشی از مقطع متوسطه و گروه ياد دهي يادگيري از مقطع راهنمايي و ابتدايي ، سه نفراز مديران هر سه مقطع به اتفاق معاونت محترم پرورشی و کارشناس تکنولوژی آموزشی اداره جمعا " 14 نفر از آن شهرستان بازديد بعمل آوردند. كه پس از حضور در محل اداره رياست محترم ، معاونت محترم آموزشي و پرورشي ،كارشناسان آموزش راهنمایی و ابتدایی  ،كارشناس تكنولوژي آموزشي به اتفاق ساير همكارانشان از همكاران منطقه ي ما پذيرايي و خوش آمد گويي گفته، بعدا" در سه گروه مقطع متوسطه ، راهنمايي ، ابتدايي تفكيك شده وهر گروه ازدوآموزشگاه بازديد کردند . سپس از محل كار گروههاي درسي آنها  ( مرکز تحقیقات معلمان)بازديد به عمل آمد .  گروههای درسی آن شهرستان در حال اجرای جهارمین مجمع عمومی و انتخاب سرگروههای  آموزشی بودند.همكاران با توجه به تجربيات و سئوالاتي كه در حيطه ي كاري خود داشتند نكات قابل توجهي را يادداشت.  در آخر با پذيرايي نهار دیداربه اتمام رسيد .                                                                                                                                                            از بذل توجه و پذيرايي و قبول زحمت مديريت آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر كمال تقدير و تشكر را داريم .

 

تکنولوژی آموزشی و گروها ی درسی منطقه جرقویه علیا